Skip to content ↓

Llawlyfr y Dosbarth Meithrin i Rieni | Nursery Handbook for Parents

Yn y ddolen isod mae gwybodaeth ar gyfer darpar rieni a rhieni newydd.  Mawr obeithiaf y bydd y llyfryn yn ddefnyddiol i chi wrth i chi baratoi i'ch plentyn ddechrau yn ein hysgol ni.  Mae croeso i chi ymweld â'r ysgol cyn i'ch plentyn ddechrau yn y dosbarth Meithrin. Os ydych am drafod ymhellach neu wybod mwy, cysylltwch gyda'r swyddfa neu defnyddiwch y ddolen gyswllt isod i ddanfon neges.

                                                                   Cysylltwch a ni

In the link below is information for prospective and new parents.  I sincerely hope that the booklet will be useful to you as you prepare for your child to start at our school.  Please feel free to visit the school before your child starts Nursery class. If you wish to discuss further or wish to know more about our school, please contact the office or use the contact link below to send a message.

                                                                                Contact us