Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Nodau / Aims

NODAU  YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH

 

Nod yr ysgol yw creu awyrgylch gynnes a chefnogol,

 

· lle y caiff pob plentyn ei barchu a'i gydnabod fel unigolyn.

 

· lle y gall pob plentyn deimlo'n ddiogel o fewn awyrgylch gofalgar 

 

· lle y gall pob plentyn deimlo ei  fod yn "perthyn"

 

· lle y gall pob disgybl gyrraedd ei botensial llawn, yn academaidd ac yn allgyrsiol

 

· lle y caiff pob disgybl gyfle cyfartal, heb wahaniaethu ar sail rhyw, hil na chrefydd

 

· lle y gall pob disgybl fwynhau awyrgylch Gymraeg a Chymreig a lle y disgwylir i bob plentyn ddod yn gwbl ddwyieithog

 

· lle y megir ymagweddau positif a chadarnhaol  tuag at ddysgu

 

· lle y datblygir hunanddisgyblaeth

 

· lle yr anogir pob plentyn i fod yn unigolyn cyfrifol, gofalgar

 

· lle y datblygir parch at eraill, a sensitifrwydd at anghenion eraill o fewn a thu   allan i'r  ysgol    

 

· lle y darperir ar gyfer y disgyblion yn academaidd, emosiynol,   diwylliannol, corfforol,  ysbrydol a moesol.

 

Fel rhan o nodau ein hysgol i hyrwyddo ysgol hapus a llwyddiannus, rydym yn gweithio tuag at gydnabyddiaeth fel 'Ysgol sy'n Parchu Hawliau'. Gwobr yw hon, sy'n cael ei roi i ysgolion ar ran UNICEF.

Bydd y wobr 'Ysgol sy'n Parchu Hawliau' (RRSA) yn helpu ein disgyblion i dyfu'n ddinasyddion ifanc hyderus, gofalgar a chyfrifol yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach. Drwy ddysgu am eu hawliau, mae ein disgyblion, eich plant, hefyd yn dysgu am bwysigrwydd parchu hawliau eraill h.y. eu cyfrifoldebau.

THE AIMS OF YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH

 

The aim of the school is to create a warm and positive atmosphere:

 

· where each pupil is respected and recognised as an individual

 

· where every pupil can feel secure in a caring environment

 

· where each pupil can enjoy a sense of "belonging"

 

· where each pupil achieves his full potential - academically and in extra-curricular activities

 

· where equal opportunity exists for each pupil, without discriminating on the basis of  sex, race or religion

 

· where each pupil can enjoy a wholly Welsh atmosphere and where each child is expected to become fully bilingual

 

· where positive attitudes are nurtured towards learning

 

· where self discipline is developed

 

· where every pupil is encouraged to be a responsible, caring individual

 

· where respect for others and a sensitivity to the needs of others is promoted within and beyond the school

  • where the pupils are provided for academically, emotionally, culturally, physically, spiritually and morally

 

As part of our school’s aims to promote a happy and successful school, we are working towards recognition as a ‘Rights Respecting School’.  This is an award, which is given to schools on behalf of UNICEF.  The ‘Rights Respecting School’ award (RRSA) will help our pupils to grow into confident, caring and responsible young citizens both in school and within the wider community. By learning about their rights our pupils, your children, also learn about the importance of respecting the rights of others i.e. their responsibilities.