Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Cyngor Hawliau | Rights Council

Cyngor Hawliau 2022/2023
Cyngor Hawliau 2022/2023

Mae gweledigaeth ac ethos YGG Y Login Fach wedi'i selio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r plentyn ac mae hawliau plant yn flaenoriaeth gyson ir holl randdeiliaid er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gallu mwynhau eu hawliau mewn amgylchedd sy'n hybu parch ac urddas.

YGG Y Login Fach's vision and ethos is underpinned by the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and that children's rights is a constant priority for all stakeholders to ensure that pupils are able to enjoy their entitlements in an environment that promotes respect and dignity.

               Tasg  Arbennig Llysgenhadon Gwych Comisiynydd Plant Cymru

Fe ofynnodd y Llysgenhadon ir athrawon i wneud gwaith yn y dosbarth am naill ai stori Ceri neu Yr Anweledig. Mae y 2 stori yn helpu disgyblion meddwl am effaith yr argyfwng costau byw. Dyma murlun yn dangos gwaith plant Meithrin i Flwyddyn 6.

                                                       Dathlu Diwrnod Byd Eang Y Plant gyda Sir Abertawe                                                                  

Mae Tachwedd 20fed yn nodi Diwrnod Byd-eang y Plant, diwrnod o weithredu ac yn nodi mabwysiadu’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn. Eleni fe wnaethom ymuno gyda'r Sir ar  DDYDD LLUN 21AIN TACHWEDD 2022 yn AMGUEDDFA GLANNAU ABERTAWE i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant ac ymrwymiad parhaus Abertawe i Hawliau Plant. Roedd y digwyddiad yn amlygu'r blaenoriaethau a osodwyd gan Blant a Phobl Ifanc Abertawe trwy'r Cynllun Hawliau Plant, Dinas Hawliau Dynol a Maniffesto PLC Llais Disgyblion Ysgol Uwchradd. Yn ystod y dydd cafodd y plant gyfle i glywed sgwrs “dywedoch chi, gwnaethom ni”, ymuno â Gweithdai a grëwyd gan flaenoriaethau a osodwyd gan blant a Phobl Ifanc Abertawe a mynd am dro o amgylch ein hardal gweithdy rhyngweithiol a fydd yn cynnwys stondinau a gweithgareddau gan sefydliadau partner, gwasanaethau a mentrau.

November 20th marks World Children’s day, a day of action and marking the adoption of the Convention on the Rights of the Child. This year we joined th County on MONDAY 21ST NOVEMBER 2022 at SWANSEA’S WATERFRONT MUSEUM to celebrate World Children’s Day and Swansea’s ongoing commitment to children’s Rights. The event  highlighted the priorities set by the Children and Young People of Swansea through the Children’s Rights Scheme, Human Rights City and the Secondary School Pupil Voice PLC Manifesto. During the day they had  opportunities to hear a “you said, we did” talk, join in on Workshops created by priorities set by the children and Young People of Swansea and take a walk around our interactive workshop area which will include stalls and activities from partner organisations, services and initiatives.

         Siarterau Dosbarth 2022 i 2023

  Sophie Williams yn siarad am waith Comisiynydd Plant Cymru gyda’r ysgol. Diolch yn fawr!

Wedi blwyddyn bach rhyfedd arall, mae bod yn garedig i eraill ac i ni ein hunain yn fwy pwysig nag erioed. Dyma syniadau i chi er mwyn lledaenu ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn.

After another challenging year, being kind to others and ourselves is more important than ever. How about spreading a little joy this Christmas with different acts of kindness.
After another challenging year, being kind to others and ourselves is more important than ever. How about spreading a little joy this Christmas with different acts of kindness.

                                               Llysgenhadon Gwych

                                                                                                                                      Wythnos gwrth fwlio Tachwedd 15 - 19

                                                                                      Beth am ddilyn y calendr caredigrwydd yr wythnos hon.

Dydy'r tywydd ddim wedi bod yn arbennig yn ystod hanner tymor. Beth am wneud symudiadau ioga gyda Llawn lliw. Symudiadau yn ymwneud a stori 'wwsh ar y brwsh' yn barod at Ddydd Calan Gaeaf. Mwynhewch!


Asesiad Gwobr Aur Hawliau Plant

                                                                     Hawl bob mis yn Ysgol Y Login Fach

Dyma Leena yn rhoi cyfarwyddiadau i ni ar sut i olchi dwylo ar rhan UNICEF.  Erthygl 6 a 24.

Cofiwch ei bod hi'n dal yn bwysig i olchi eich dwylo yn drylwyr!

                                  Welsh adaption of the book 'Everybody worries' by John Burgerman.