Skip to content ↓

Diogelwch Plant/Child Protection

Swyddog Amddiffyn Plant Y Login Fach yw

Mrs Katrin Parkhouse

is Y Login Fach's Child Protection Officer

 

Dirprwy-swyddog Amddiffyn Plant Y Login Fach yw

Mrs Rhian Davies

is Y Login Fach's Deputy-Child Protection Officer

 

Llywodraethwr Amddiffyn Plant Y Login Fach yw

Mrs Susan Evans 

is Y Login Fach's Child Protection Governor

Adnoddau / Resources

Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar / Early Help Hub

Y Canolfannau Cymorth Cynnar fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer partneriaid sy'n ceisio cyngor a chefnogaeth os oes ganddynt bryderon am les eu plant, eu pobl ifanc a'u teuluoedd. / The Early Help Hubs will be the main point of contact for partners seeking advice and support where they have worries about the wellbeing of children, young people and their families.

                    https://www.abertawe.gov.uk/GwasanaethauYmyrrydynGynnar

                  https://www.swansea.gov.uk/article/5815/Early-Help-Hubs

Exchange

At Exchange Counselling | The Exchange | The Exchange Text Based Logo we are dedicated to the psychological wellbeing of children, young people and families

                https://www.exchange-counselling.com/

 

Bwlio yn yr ysgol / School Bullying

             https://www.llyw.cymru/bwlio-yn-yr-ysgol        https://www.gov.wales/school-bullying

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe / Family Information Service

                      https://www.abertawe.gov.uk/ggd                               https://www.swansea.gov.uk/fis

 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru / Wales Safeguarding Procedures

                             https://diogelu.cymru/cy/                                 https://safeguarding.wales/en/

Os ydych chi'n gofidio am unrhywbeth, gofid bach neu ofid mawr - peidiwch a'i gadw i'ch hun. Gall siarad â rhywun fod yn gysur mawr. Gall hynny fod yn rhiant, aelod o'r teulu, ffrind neu athro/athrawes. Os oes rhywbeth yn eich poeni chi, rhannwch e. Os nad ydych chi am siarad gyda rhywun cyfarwydd, mae grwpiau eraill ar gael i'ch helpu. Dyma rhai ohonyn nhw:

If you are worried about anything, it could be something big or something small - don't bottle it up. It can really help if you talk to someone. That someone could be a parent, family member, friend or teacher. If there is something on your mind, please share it. If you don't want to talk to someone you know, there are many organisations that can help. Here are a few of them:

                                             

 

Gweler Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach isod / Please find the Child Protection and Safeguarding Policy for Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach below: