Skip to content ↓

Eisteddfodau'r Urdd 2024

Eisteddfod yr Urdd: 

Cylch Llwchwr Mawrth 2024

Rydym wedi bod yn dathlu llwyddiant plant ein hysgol yn yr Eisteddfod yr Urdd yr wythnos hon.  Ar nos Fercher Mawrth 6ed 2024, cystadlodd nifer o’n plant yn y rhagbrofion, yn canu ac yn llefaru yn erbyn llawer iawn o blant ysgolion eraill y cylch. Da iawn chi!   Ar Ddydd Gwener Mawrth 8fed 2024, cynhaliwyd yr Eisteddfod Gylch gyda’r tri buddugol o nos Fercher yn cystadlu eto i gyrraedd y rownd nesaf yn yr Eisteddfod Sir.  / We have been celebrating the success of our children at the Urdd Eisteddfod this week.  On Wednesday evening, many of our children competed in the preliminaries, singing and reciting against many of the other school children in the area.  I was so proud of each of them competing individually in front of a large number of people.  Well done!  On Friday, the Local Area Eisteddfod was held at the Welfare Hall in Loughor with the three selected entrants from Wednesday evening competing again to reach the next round at the County Eisteddfod. 

Dyma ganlyniadau Dydd Gwener / Here are the results from Friday:

   Llefaru Bl2 ac Iau - 1af - Betrys (Bl2) - 1st - Solo Recitation Yr2 and under

   Unawd Alaw Werin - 2il - Martha (Bl4) - 2nd - Solo Folk Song

   Unawd Alaw Werin - 3ydd - Arianwen (Bl4) - 3rd - Solo Folk Song

   Unawd Cerdd Dant - 2il - Martha (Bl4) - 2nd - Cerdd Dant Solo

   Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo / Hip-Hop/Street/Disco Dance - 

1af / 1st - Alanna-Mai (Bl6), 2il / 2nd – Ava (Bl6)

   Parti Llefaru - 3ydd - Recitation Group

   Perfformiad Theatrig o sgript  / Theatrical Performance of a script -

                            3ydd / 3rd - Arianwen, Annabelle, Bethan a Gwilym

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd! / Congratulations to you all!

 

Y rownd nesaf yw’r Eisteddfodau Sir, gyda’r canlynol yn cystadlu dros y pythefnos nesaf / Over the next two weeks, we have the County Eisteddfod in the next round:

   Llefaru Bl 2 ac Iau – Betrys (Bl2) - Solo Recitation 

   Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo – Alanna-Mai (Bl6) - Hip Hop/Street/Disco Dancing

   Grwp Dawnsio Gwerin (Bl5a6) Folk Dancing Group

   Cerddorfa Creadigol (Bl5a6) Creative Music Group

   Cerddorfa Creadigol (Bl3a4) Creative Music Group

   Band Samba (Bl6 ac Iau) Samba Band

 

Diolch yn fawr i’r rhieni a’r staff am eu gwaith caled yn hyfforddi’r plant am y cystadlaethau amrywiol. / Thank you to parents and staff for their hard work preparing the children for the competitions.

Dymunwn pob lwc i chi gyd! We wish you all good luck!