Skip to content ↓

Eisteddfodau'r Urdd 2024

Eisteddfod yr Urdd 2024: 

 

Eisteddfod Celf a Chrefft rhanbarth Gorllewin Morgannwg Mai 2024 / Arts and Craft Eisteddfod for West Glamorgan region May 2024:

Cafwyd glybiau Celf a Chrefft eu cynnal yn ystod Tymor y Gwanwyn gyda'r gwaith o greu eitemau i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Meifod 2024.  Cafodd ystod eang o gelf arbennig ei grey, gan gynnwys Celf 2D a Ffotograffiaeth, yn ogystal a gwaith brodwaith a gemwaith gan ambell un o'n disgyblion o adref.  Unwaith eto bu llwyddiant arbennig!  Cafwyd seremoni rhanbarth yn Ysgol Tan y Lan cyn y gwyliau hanner tymor i ddathlu llwyddiant y plant.  / Arts and Crafts clubs were held during the Spring Term with items being created to compete in the Urdd Eisteddfod at Meifod 2024.  A wide range of fantastic artwork was created, including 2D Art and Photography, as well as embroidery and jewellery by a few of our pupils from home.  Once again, it was a great success! A regional ceremony was held at Ysgol Tan y Lan before the half-term holidays to celebrate the children's achievements.

 

    

Eisteddfod Sir Gorllewin Morgannwg (ysgolion Abertawe a Nedd Port Talbot) Mawrth / (Swansea and Neath Port Talbot schools) March 2024

Bu llwyddiant unwaith eto yn yr Eisteddfod Sir yn Eglwys y Santes Fair yn Abertawe, pan gafodd Betrys y wobr 1af yn y gystadleuaeth Llefaru Blwyddyn 2 ac Iau.  Felly fydd Betrys yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ym mis Mai 2024.  Dymunwn bop lwc iddi! / We had a successful evening once again at St Mary's Church, Swansea, when Betrys had 1st prize in the Recitation for Year 2 and under competition.  Betrys will now represent the school once again in the National Eisteddfod at Meifod in May 2024.  We wish her lots of luck!

Cylch Llwchwr Mawrth / March 2024

Rydym wedi bod yn dathlu llwyddiant plant ein hysgol yn yr Eisteddfod yr Urdd yr wythnos hon.  Ar nos Fercher Mawrth 6ed 2024, cystadlodd nifer o’n plant yn y rhagbrofion, yn canu ac yn llefaru yn erbyn llawer iawn o blant ysgolion eraill y cylch. Da iawn chi!   Ar Ddydd Gwener Mawrth 8fed 2024, cynhaliwyd yr Eisteddfod Gylch gyda’r tri buddugol o nos Fercher yn cystadlu eto i gyrraedd y rownd nesaf yn yr Eisteddfod Sir.  / We have been celebrating the success of our children at the Urdd Eisteddfod this week.  On Wednesday evening, many of our children competed in the preliminaries, singing and reciting against many of the other school children in the area.  I was so proud of each of them competing individually in front of many people.  Well done!  On Friday, the Local Area Eisteddfod was held at the Welfare Hall in Loughor with the three selected entrants from Wednesday evening competing again to reach the next round at the County Eisteddfod. 

Dyma ganlyniadau Dydd Gwener / Here are the results from Friday:

   Llefaru Bl2 ac Iau - 1af - Betrys (Bl2) - 1st - Solo Recitation Yr2 and under

   Unawd Alaw Werin - 2il - Martha (Bl4) - 2nd - Solo Folk Song

   Unawd Alaw Werin - 3ydd - Arianwen (Bl4) - 3rd - Solo Folk Song

   Unawd Cerdd Dant - 2il - Martha (Bl4) - 2nd - Cerdd Dant Solo

   Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo / Hip-Hop/Street/Disco Dance - 

1af / 1st - Alanna-Mai (Bl6), 2il / 2nd – Ava (Bl6)

   Parti Llefaru - 3ydd - Recitation Group

   Perfformiad Theatrig o sgript  / Theatrical Performance of a script -

                            3ydd / 3rd - Arianwen, Annabelle, Bethan a Gwilym

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd! / Congratulations to you all!

 

Y rownd nesaf yw’r Eisteddfodau Sir, gyda’r canlynol yn cystadlu dros y pythefnos nesaf / Over the next two weeks, we have the County Eisteddfod in the next round:

   Llefaru Bl 2 ac Iau – Betrys (Bl2) - Solo Recitation 

   Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo – Alanna-Mai (Bl6) - Hip Hop/Street/Disco Dancing

   Grwp Dawnsio Gwerin (Bl5a6) Folk Dancing Group

   Band Samba (Bl6 ac Iau) Samba Band

 

Diolch yn fawr i’r rhieni a’r staff am eu gwaith caled yn hyfforddi’r plant am y cystadlaethau amrywiol. / Thank you to parents and staff for their hard work preparing the children for the competitions.

Dymunwn pob lwc i chi gyd! We wish you all good luck!